دانش و توسعه, دوره (2), شماره (2), سال (1995-9) , صفحات (35-53)

عنوان : ( کارمند کیست )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارمند کیست

کلمات کلیدی

کارمند کیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046878,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {کارمند کیست},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1995},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {35--53},
numpages = {18},
keywords = {کارمند کیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارمند کیست
%A صدرنبوی, رامپور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1995

[Download]