علوم اجتماعی, دوره (20), شماره (128), سال (1987-4) , صفحات (262-292)

عنوان : ( کار و مزد )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کار و مزد

کلمات کلیدی

کار و مزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046879,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {کار و مزد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1987},
volume = {20},
number = {128},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {262--292},
numpages = {30},
keywords = {کار و مزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کار و مزد
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1987

[Download]