علوم اجتماعی, دوره (21), شماره (3), سال (1988-11) , صفحات (337-356)

عنوان : ( مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل

کلمات کلیدی

مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046883,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1988},
volume = {21},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1383},
pages = {337--356},
numpages = {19},
keywords = {مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1988

[Download]