دانش و توسعه, دوره (1), شماره (1), سال (1999-4) , صفحات (7-29)

عنوان : ( موقعیت وپایگاه اجتماعی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موقعیت وپایگاه اجتماعی

کلمات کلیدی

موقعیت وپایگاه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046884,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {موقعیت وپایگاه اجتماعی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1999},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {موقعیت وپایگاه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موقعیت وپایگاه اجتماعی
%A صدرنبوی, رامپور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1999

[Download]