علوم اجتماعی, دوره (24), شماره (2), سال (1991-9) , صفحات (330-357)

عنوان : ( نابرابری قدرت مرد و زن در جامعه )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نابرابری قدرت مرد وزن

کلمات کلیدی

نابرابری قدرت مرد وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046885,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نابرابری قدرت مرد و زن در جامعه},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1991},
volume = {24},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {330--357},
numpages = {27},
keywords = {نابرابری قدرت مرد وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نابرابری قدرت مرد و زن در جامعه
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1991

[Download]