دانش و توسعه, دوره (31), شماره (1), سال (1998-4) , صفحات (5-18)

عنوان : ( نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی

کلمات کلیدی

نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046886,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1998},
volume = {31},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {5--18},
numpages = {13},
keywords = {نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی
%A صدرنبوی, رامپور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1998

[Download]