علوم اجتماعی, دوره (31), شماره (4), سال (1998-12) , صفحات (447-454)

عنوان : ( نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز

کلمات کلیدی

نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046887,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1998},
volume = {31},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {447--454},
numpages = {7},
keywords = {نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1998

[Download]