علوم اجتماعی, دوره (32), شماره (3), سال (1999-12) , صفحات (395-404)

عنوان : ( نظریه نقش اجتماعی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه نقش اجتماعی

کلمات کلیدی

نظریه نقش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046888,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نظریه نقش اجتماعی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1999},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {395--404},
numpages = {9},
keywords = {نظریه نقش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه نقش اجتماعی
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1999

[Download]