علوم اجتماعی, دوره (18), شماره (1), سال (1985-4) , صفحات (54-65)

عنوان : ( نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی

کلمات کلیدی

نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046889,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1985},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {54--65},
numpages = {11},
keywords = {نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1985

[Download]