علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (1978-9) , صفحات (86-106)

عنوان : ( نقش حسد در جوامع بشری )

نویسندگان: رامپور صدرنبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش حسد در جوامع بشری

کلمات کلیدی

نقش حسد در جوامع بشری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046891,
author = {صدرنبوی, رامپور},
title = {نقش حسد در جوامع بشری},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {1978},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {86--106},
numpages = {20},
keywords = {نقش حسد در جوامع بشری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش حسد در جوامع بشری
%A صدرنبوی, رامپور
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 1978

[Download]