پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک )

نویسندگان: منصوره کیالاشکی , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپید استخراج شده از ریزجلبک به دلیل تولید سریع و وسیع جلبک، به عنوان منبع مناسب برای تولید بیودیزل می باشد. از دو گونه ریزجلبک کلرلا ولگاریس و جامعه جلبکی ایزوله شده از فاضلاب شهری استفاده و به کمک تعیین پارامترهای اندیس اسیدی و اسیدیته روش ترانس استریفیکاسیون لیپید تعیین شد. بر اساس این پارامترها روش ترانس استریفیکاسیون اسیدی برای تبدیل هردو نوع لیپید به بیودیزل انتخاب شد زیرا لیپید حاصل از جلبک دارای محتوای اسید چرب آزاد زیاد بود. آنالیز بیودیزل بدست آمده نشان داد که پروفایل اسید چرب به دست آمده از هر دو گونه عمدتا دارای اسید پالمتیک (C16:0)، اسید استئاریک (C18:0)، اسید لینولئیک (C18:2) و اسید لینولنیک (C18:3) بود. اما به دلیل بالا بودن محتوای لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس، درصد تبدیل بالاتری (15/62%) نسبت به جامعه جلبکی ایزوله شده از فاضلاب شهری (95/48%) حاصل شد.

کلمات کلیدی

, ریزجلبک کلرلا ولگاریس, بیودیزل, ترانس استریفیکاسیون اسیدی, پروفایل اسید چرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046910,
author = {کیالاشکی, منصوره and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزجلبک کلرلا ولگاریس، بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون اسیدی، پروفایل اسید چرب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک
%A کیالاشکی, منصوره
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]