دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2015-03-07

عنوان : ( تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر )

نویسندگان: علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر افزودن اسید بوتیریک به جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر انجام شد. تعداد 120 قطعه جوجه یکروزه سویه رأس 308 در قالب طرح کاملا“ تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار (قفس) اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح اسید بوتیریک صفر، 0/2 ، 0/4 درصد جیره بود. آزمایش در سه دوره آغازین ( 10-1)، رشد ( 24 -11) و پایانی (42 -25 روزگی) انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای غذایی در دوره آغازین و پایانی تأثیری بر میانگین وزن و افزایش وزن روزانه نداشتند. اثر تیمارهای اسید بوتیریک در دوره رشد بر میانگین وزن و افزایش وزن روزانه معنی دار بود به طوری که 0/4 درصد اسید بوتیریک این شاخص را نسبت به گروه شاهد بهبود بخشید. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که جیره های آزمایشی در دوره آغازین و رشد تاثیری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد نداشتند. اثر تیمارها برخصوصیات لاشه و دستگاه گوارش در سن 42-1 روزگی معنی دار نبود. به طور کلی، افزودن اسید بوتیریک به جیره غذایی باعث بهبود میانگین وزن و افزایش وزن بدن در دورههای آغازین و رشد شد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, عملکرد و اسید بوتیریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046943,
author = {سالاری, علی اکبر and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کلیدری, غلامعلی},
title = {تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، عملکرد و اسید بوتیریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر
%A سالاری, علی اکبر
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کلیدری, غلامعلی
%J دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2015

[Download]