مطالعات اسلامی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (107-128)

عنوان : ( ارث بری زوجه ازاموال غیرمنقول باتاکیدبر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل )

نویسندگان: سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , عباسعلی سلطانی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از بررسی نظرات اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست‌یازی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و سپس مشخص می‌شود که با توجه به ادلة "ارث‌بری زن از عقار" آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل، برای این بحث کارایی دارد که عام مقدم و خاص مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی الظاهر باشند و دلیل‌ها نسبت به هم لسان نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده است و از آنجا که در این مورد، عرف رابطة تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می‌کرد که ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه این قاعدة مهم و پرکاربرد اصولی را در یکی از مسائلِ چالش برانگیز فقهی پیاده می‌شود و ضمنِ بررسی رویکردِ نظراتِ اصولی، به مقدار پیابندی اصولیان به مبانی‌شان، در دانش فقه اشاره می‌گردد.

کلمات کلیدی

, عام و خاص منفصل, تعارض ادله, ارث بری زن از عقار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046945,
author = {نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی and سلطانی, عباسعلی and حائری, محمدحسن},
title = {ارث بری زوجه ازاموال غیرمنقول باتاکیدبر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {107--128},
numpages = {21},
keywords = {عام و خاص منفصل، تعارض ادله، ارث بری زن از عقار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارث بری زوجه ازاموال غیرمنقول باتاکیدبر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل
%A نریمانی زمان آبادی, سیدمهدی
%A سلطانی, عباسعلی
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2018

[Download]