تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (273-276)

عنوان : ( تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: شهربانو طاهرآبادی , مهدی پارسا , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات اخیر نشان می دهد که محلول پاشی متانول موجب افزایش رشد و نمو گیاهان زراعی سه کربنه در مناطق خشک می شود. به همین منظور آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آبیاری با سه مقدار 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی و محلول پاشی متانول در چهار سطح بدون محلول پاشی (M0)، محلول پاشی 20 درصد (M1)، 40 درصد (M2) و 60 درصد حجمی متانول به ترتیب عوامل اصلی و فرعی آزمایش بودند. محلول پاشی متانول در طی فصل رشد سه مرتبه با فواصل 10 روز بعد از شروع غلاف دهی بر روی شاخساره بوته های نخود محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی متانول اثرات معنی داری بر صفات فیزیوژیک داشت. به طوری که محلول پاشی متانول با غلظت 60 درصد حجمی بیش از سایر تیمارها بر صفات فیزیوژیک موثر بود. محلول پاشی 60 درصد باعث افزایش وزن خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول شد ولی بر سرعت رشد نسبی تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی

, نخود (Cicer arietinum L.), متانول, تنش خشکی, شاخص های رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046957,
author = {طاهرآبادی, شهربانو and پارسا, مهدی and نظامی, احمد},
title = {تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {273--276},
numpages = {3},
keywords = {نخود (Cicer arietinum L.)، متانول، تنش خشکی، شاخص های رشدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.)
%A طاهرآبادی, شهربانو
%A پارسا, مهدی
%A نظامی, احمد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2014

[Download]