اندیشه دینی, دوره (14), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (51-74)

عنوان : ( تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه )

نویسندگان: منوچهر خادمی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیا می‌‌‌توان برای افکار صدرالمتألهین، ادوار مختلف فکری در نظر گرفت؟ در صورت ممکن، آرای خاص حکمت متعالیه مربوط و منوط به کدام دوره از حیات عقلی وی می‌‌‌باشد؟ با این مبنا، نگارنده در این نوشتار سعی بر آن داشته است که با ابتنای بر دو رویکرد کلان و محوری وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، خوانشی مجدد از اهمّ اصول صدرایی انجام دهد. در این میان، تفکر غالب در دوره‌ی اول را که با محوریت نظام تشکیک وجود، سامان یافته است، به عنوان صدرای متقدم معرفی کرده که فحوای مطالب این دوره، عمدتاً مربوط به مشی با جمهور فلاسفه و جمع‌‌‌آوری عموم آرا بوده است؛ اما تفکر خاص صدرا را که مبیّن تعالی حکمت متعالی می‌‌‌باشد، مرتبط به دوره‌ی تحوّل و تکامل آرای وی به مثابه صدرای متأخر دانسته است. سپس با اتخاذ رویکرد تأویلی و اجتهادی، نظریه‌ی مختص این دوره را تحت عنوان «نظریه انکشاف» استنباط نموده و آن را معیار شناسایی غایت آرای صدرا و لوازم سخنانش قرار داده‌‌‌ است. در بخش دیگر مقاله نیز به برخی تعارضات و ابهاماتی که در نتیجه‌ی آمیزش این دو دوره از افکار صدرا حاصل شده، پرداخته است. مدعای مطرح شده برای حل و فصل این دسته مسائل نیز آن است که سنخ تفکر دوره‌ی صدرای متقدم را سیر آموزشی تشکیل داده که مدخل حکمت متعالیه می‌‌‌باشد؛ اما نوع مباحث گفته شده توسط صدرای متأخر، همان معارف ویژه‌ی حکمت متعالیه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ۱, وحدت تشکیکی؛ ۲, وحدت شخصی؛ ۳, صدرای متقدم؛ ۴, صدرای متأخر؛ ۵, نظریه‌ی انکشاف؛ ۶, حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046969,
author = {خادمی, منوچهر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2015},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6123},
pages = {51--74},
numpages = {23},
keywords = {۱- وحدت تشکیکی؛ ۲- وحدت شخصی؛ ۳- صدرای متقدم؛ ۴- صدرای متأخر؛ ۵- نظریه‌ی انکشاف؛ ۶- حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه
%A خادمی, منوچهر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2015

[Download]