پترولوژی, دوره (6), شماره (23), سال (2015-11) , صفحات (139-160)

عنوان : ( سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd و پتروژنز گرانیتوئیدهای سری I احیایی منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , لنگ فارمر , چارلز استرن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کیبرکوه در شمال شرقی بلوک لوت واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگهای دگرگونی پالئوزوئیک و مجموعه توده های نفوذی عمیق تا نیمه عمیق با سن کرتاسه تا ترشیاری است که به شکل دایک، استوک و باتولیت در منطقه نفوذ نموده اند. ترکیب توده ها از گرانیت تا دیوریت متغیر است و براساس پذیرفتاری مغناطیسی، مطالعات پترولوژیکی و ایزوتوپی رادیوژنیک، به دو سری اکسیدان و احیایی تقسیم می شوند. توده های نفوذی احیایی شامل گرانیت و گرانودیوریت است که دارای بافت هیپیدومورف گرانولار هستند و کانیهای آنها متشکل از فلدسپاتها، کوارتز، مسکویت و کمتر بیوتیت است. توده های احیایی، پتاسیم متوسط تا بالا و از نوع عمدتا متاآلومینوس می باشند. موقعیت تکتونیکی آنها، عمدتا مرز زون فرورانش و همزمان با برخورد را نشان می دهد. غنی شدگی عناصر خاکی کمیاب سبک (LREE) نسبت به عناصر خاکی کمیاب سنگین (HREE)در توده ها مشاهده می شود. آنومالی منفی Eu و همچنین کاهیدگی Sr و Ba نشان دهنده تشکیل ماگما در عمق پایداری پلاژیوکلاز و شرایط احیایی می باشد. تهی شدگی در عناصر Sr، Zr، Hf و Ti نسبت به عناصری مانند Rb،K ، La، Ce، Nd و Tb نشان دهنده دخالت پوسته قاره ای در تشکیل ماگماست. نسبت ایزوتوپ 87Sr/86Sr اولیه707/0، نسبت ایزوتوپ 143Nd/144Nd اولیه بیش از 512/0 و مقدار εNd کمتر از76/6- (محاسبه شده براساس سن 137 میلیون سال)، ماگمایی با منشاء پوسته قاره ای را نشان می دهد. سن توده مسکویت گرانیت با استفاده از روش U-Pb در کانی زیرکن 137 میلیون سال، مربوط به کرتاسه پیشین (Valanginian) تعیین شد. کلیه شواهد صحرایی (مانند عدم وجود زینولیت)، پتروگرافی توده ها (وجود آمفیبول و نبود کانیهای رستیتی)، داده های ژئوشیمیایی (کالک آلکالن پتاسیم بالا، عمدتا متاآلومینوس و اطلاعات ایزوتوپ رادیوژنیک) و پذیرفتاری مغناطیسی (احیایی بودن) نشان می دهد که این توده ها از نوع توده های نفوذی I احیایی حاصل ذوب بخشی پوسته قاره ای هستند که غالبا از ذوب متاگریوک و آمفیبولیت ها منشا گرفته اند.

کلمات کلیدی

, گرانیتوئیدهای سری I احیایی, ایزوتوپ رادیوژنیک, سن سنجی زیرکن, کیبرکوه, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046972,
author = {سلاطی, احسان and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and لنگ فارمر and چارلز استرن},
title = {سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd و پتروژنز گرانیتوئیدهای سری I احیایی منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)},
journal = {پترولوژی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {23},
month = {November},
issn = {2228-5210},
pages = {139--160},
numpages = {21},
keywords = {گرانیتوئیدهای سری I احیایی، ایزوتوپ رادیوژنیک، سن سنجی زیرکن، کیبرکوه، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd و پتروژنز گرانیتوئیدهای سری I احیایی منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)
%A سلاطی, احسان
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A لنگ فارمر
%A چارلز استرن
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2015

[Download]