رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (18), سال (2015-3) , صفحات (59-70)

عنوان : ( مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور )

نویسندگان: محسن قطبی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در دو بخش مهار تهای جابجایی و مهارتهای کنترل شیء در کودکان سالم و تالاسمی ماژور بود. شرکت کنندگان این مطالعه 28 کودک با میانگین سنی 813/. ± 06/9سال بودند. 14 کودک سالم و 14 کودک تالاسمی ماژور که در مدارس ابتدای تحصیل می کردند برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ (2000) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نمرة جابجایی (p=0/001) و نمره کنترل شیء (p=0/001) در دو گروه سالم و تالاسمی ماژور تفاوت معن اداری وجود دارد. همچنین کودکان تالاسمی ماژور در هر دو دسته حرکات درشت، عملکرد کیفی کمتری از کودکان سالم داشتند. بنابراین، با توجه به این که مهارتهای بنیادی، پایه و اساس مهارتهای حرکتی و رفتار حرکتی آینده این کودکان را تشکیل می دهند و کودکان تالاسمی ماژور نسبت به همسالان در سطح پایینتری قرار دارند، نیاز به برنامه ریزی برای بهبود این مهارتها مهم می نماید.

کلمات کلیدی

, تالاسمی ماژور, مهارتهای حرکتی درشت, مهارتهای جابجایی, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046986,
author = {قطبی, محسن and سهرابی, مهدی},
title = {مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {18},
month = {March},
issn = {2322-1631},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {تالاسمی ماژور، مهارتهای حرکتی درشت، مهارتهای جابجایی، کنترل شیء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور
%A قطبی, محسن
%A سهرابی, مهدی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2015

[Download]