کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی , 2015-02-24

عنوان : ( تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک به عنوان مهمترین عوامل در به کارگیری موثر فناوری اطلاعات در کسب و کارهای مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجاکه کانون توجه اکثر پژوهش های موجود بر تدوین سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم های اطلاعات به طور جداگانه است، پژوهش حاضر با تأکید بر لزوم همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک، به تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی این دو مهم در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت. رویکرد به کار گرفته شده در پژوهش، ترکیبی از راهبردهای کیفی و کمی بود. در این راستا پس از استخراج ابعاد و مولفه-های همسویی با استفاده از روش های اسنادی، کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع، پرسشنامه ای جهت استفاده در تکنیک دلفی در سه مرحله طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. ملاک توقف نظر خواهی از پانل خبرگان ضریب کندال با مقدار 74/0 بود. بدین ترتیب پس از پالایش نظرات خبرگان بعد مدیریت و راهبردی در 13 مولفه، بعد ارتباطات در 6 مولفه، بعد مشارکت در 6 مولفه، بعد اطلاعاتی در 10 مولفه و بعد معماری فناوری اطلاعات در 4 مولفه به عنوان ابعاد و مولفه های همسویی سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک بر پایه ی مبانی نظری و روش دلفی بدست آمد. سپس با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت و عملکرد وضعیت این ابعاد و مولفه ها در دو وضعیت مطلوب و موجود در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت و راهبردهای متناسب با هر موقعیت جهت ارتقاء سطح همسویی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم¬های اطلاعات استراتژیک به عنوان مهمترین عوامل در به¬کارگیری موثر فناوری اطلاعات در کسب¬و¬کارهای مدرن مورد توجه قرار گرفته¬اند. ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046987,
author = {حسینی سنو, سیدامین and گنجی بیدمشک, الفت},
title = {تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم¬های اطلاعات استراتژیک به عنوان مهمترین عوامل در به¬کارگیری موثر فناوری اطلاعات در کسب¬و¬کارهای مدرن مورد توجه قرار گرفته¬اند. از آنجاکه کانون توجه اکثر پژوهش¬های موجود بر تدوین سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم¬های اطلاعات به¬طور جداگانه است، پژوهش حاضر با تأکید بر لزوم همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم¬های اطلاعات استراتژیک، به تجزیه¬و¬تحلیل وضعیت همسویی این دو مهم در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت. رویکرد به¬کار گرفته شده در پژوهش، ترکیبی از راهبردهای کیفی و کمی بود. در این راستا پس از استخراج ابعاد و مولفه-های همسویی با استفاده از روش¬های اسنادی، کتابخانه¬ای و مرور ادبیات موضوع، پرسشنامه¬ای جهت استفاده در تکنیک دلفی در سه مرحله طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. ملاک توقف نظر¬خواهی از پانل خبرگان ضریب کندال با مقدار 74/0 بود. بدین ترتیب پس از پالایش نظرات خبرگان بعد مدیریت و راهبردی در 13 مولفه، بعد ارتباطات در 6 مولفه، بعد مشارکت در 6 مولفه، بعد اطلاعاتی در 10 مولفه و بعد معماری فناوری اطلاعات در 4 مولفه به عنوان ابعاد و مولفه¬های همسویی سیاست امنیت اطلاعات و برنامه سیستم¬های اطلاعات استراتژیک بر پایه¬ی مبانی نظری و روش دلفی بدست آمد. سپس با استفاده از ماتریس تجزیه¬و¬تحلیل اهمیت و عملکرد وضعیت این ابعاد و مولفه¬ها در دو وضعیت مطلوب و موجود در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت و راهبردهای متناسب با هر موقعیت جهت ارتقاء سطح همسویی ارائه گردید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد
%A حسینی سنو, سیدامین
%A گنجی بیدمشک, الفت
%J کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
%D 2015

[Download]