تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (22), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (261-277)

عنوان : ( ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره )

نویسندگان: محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه پنیرباد پراکنش بسیار محدودی داشته و منحصراً در برخی از رویشگاه های جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. در این پژوهش، 20 توده مختلف گیاه پنیرباد از رویشگاه های مختلف استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده و تنوع ژنتیکی آنها براساس صفات مورفولوژیکی و با تجزیه آماری چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در 13 درصد، / 60 و 28 / در بین صفات مورد بررسی، تعداد شاخه جانبی و طول ریشه به ترتیب با 82 .(p<0/ صفات مورد بررسی بود ( 05 بیشترین و کمترین ضریب تنوع را نشان داد. در بین توده های مختلف مورد بررسی توده های منطقه پیگل و دامین از نظر اکثر صفات مورد بررسی بهتر از سایر تودهها بودند. نتایج حاصل از تجزیه ب همؤلفههای اصلی نیز نشان داد که سه مؤلفه اول با مقادیر ویژه بیشتر از یک، و فاصله اقلیدسی، Ward 82 درصد از کل تغییرات موجود بین توده ها را توجیه نمودند. تجزیه خوشه ای انجام شده به روش / جمعاً 62 توده های مورد بررسی را در 3 گروه طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج گروه بندی، ارتباطی بین تنوع ژنتیکی و فاصله جغرافیائی توده ها مشاهده نگردید و این امر بیانگر تاثیر سایر عوامل به غیر از الگوی پراکنش جغرافیائی در تنوع ژنتیکی است. براساس نتایج این تحقیق، تنوع ژنتیکی قابل توجهی بین توده های پنیرباد موجود در کشور وجود دارد. استفاده از این اطلاعات در تدوین برنامه های حفاظت و به نژادی این گیاه می تواند مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, پنیرباد, تجزیه خوشهای, تنوع ژنتیکی, صفات مورفولوژیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046988,
author = {ولی زاده, محرم and باقری, عبدالرضا and جعفر ولی زاده and محمدحسین میرجلیلی and مشتاقی, نسرین},
title = {ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2015},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-0891},
pages = {261--277},
numpages = {16},
keywords = {پنیرباد، تجزیه خوشهای، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع موجود در توده های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunaبا تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره
%A ولی زاده, محرم
%A باقری, عبدالرضا
%A جعفر ولی زاده
%A محمدحسین میرجلیلی
%A مشتاقی, نسرین
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2015

[Download]