کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (77-88)

عنوان : ( ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L. )

نویسندگان: سلما کلانتری خاندانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک برویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.) آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-88 انجام گرفت. کرت های اصلی شامل دو توده محلی کلات و اسفراین و یک رقم اولتان بود. 3 نوع کود بیولوژیک مختلف (شامل: کودهای بیولوژیک نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp.و Azospirillum sp.)، باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات (دارای باکتری‌های Bacillus sp.و Pseudomonas sp.) و ترکیب دو کود) و یک تیمار شاهد در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کودهای بیولوژیک روی ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کنجد اثر معنی‌دار ندارد اما بین واریته‌های مختلف تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید. به‌طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کودهای بیولوژیک به تنهایی پاسخ گوی نیازهای کودی گیاه کنجد نمی‌باشند و گیاه کنجد واکنش پذیری مناسبی نسبت به این کودها نشان نداد.

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, ارقام کنجد, عملکرد, کودهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047002,
author = {کلانتری خاندانی, سلما and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L.},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6824},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {اجزای عملکرد، ارقام کنجد، عملکرد، کودهای بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L.
%A کلانتری خاندانی, سلما
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2012

[Download]