پژوهش های زعفران , دوره (3), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (188-203)

عنوان : ( اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف ارزیابی اثر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد بنه و گل زعفران در سال 1393 اجرا شد. خصوصیات مورد مطالعه خاک شامل بافت، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس، پتاسیم قابل دسترس، اسیدیته و هدایت الکتریکی و صفات مورد مطالعه زعفران شامل وزن خشک بنه، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله بودند. به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای خاک (متغیرهای مستقل) و متغیرهای عملکردی زعفران (متغیرهای وابسته) از رگرسیون چندگانه استفاده شد و برای شناسایی تأثیرگذارترین عوامل از بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر خصوصیات عملکردی زعفران، آنالیز رگرسیون گام به گام انجام گردید. نتایج نشان داد که میانگین وزن خشک بنه، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران در مزارع مختلف به ترتیب 28/1280 گرم بر متر مربع، 46/172 گل در متر مربع، 87/82 گرم بر متر مربع و 04/1 گرم بر متر مربع بدست آمد. میانگین محتوی کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل دسترس، پتاسیم قابل دسترس، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک نیز به ترتیب برابر با 086/0 درصد، 017/0 درصد، 14/31 پی پی ام، 48/340 پی پی ام، 53/1 دسی زیمنس بر متر و 55/7 تعیین گردید. اثر بافت های مختلف خاک بر کلیه خصوصیات عملکرد بنه و گل زعفران معنی دار (01/0p≤) بود؛ به طوری که بالاترین و کمترین خصوصیات زعفران برای بافت های لوم شنی و رسی بدست آمد. بیشترین و کمترین ضرایب عوامل بیوشیمیایی خاک با وزن خشک کلاله به ترتیب برای محتوی پتاسیم قابل دسترس (573/0-) و اسیدیته (0052/0) محاسبه شد. مهمترین عوامل بیوشیمیایی خاک مؤثر بر وزن خشک کلاله زعفران بر اساس آنالیز رگرسیون گام به گام شامل محتوی پتاسیم قابل دسترس، فسفر قابل دسترس، هدایت الکتریکی و محتوی نیتروژن کل بودند. ضرایب همبستگی مدل های رگرسیونی خصوصیات خاک با وزن خشک بنه، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران به ترتیب برابر با 84/0، 87/0، 90/0 و 89/0 محاسبه شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین عملکرد گل و بنه زعفران وجود داشت (01/0p≤).

کلمات کلیدی

, رگرسیون گام به گام, رگرسیون چندگانه, محتوی پتاسیم قابل دسترس, محتوی فسفر قابل دسترس, وزن خشک کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047006,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and عبداله ملافیلابی},
title = {اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2345-3869},
pages = {188--203},
numpages = {15},
keywords = {رگرسیون گام به گام، رگرسیون چندگانه، محتوی پتاسیم قابل دسترس، محتوی فسفر قابل دسترس، وزن خشک کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A عبداله ملافیلابی
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2016

[Download]