مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (12), سال (2013-7) , صفحات (11-22)

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک )

نویسندگان: جواد امیدوارپس حصار , سمیرا نوری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد تبخیر و تعرق به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مدیریت منابع آب و کشاورزی بسیار ضروری می باشد. روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که به فراخور دقت مورد نیاز و نوع کاربرد، مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً روش های مبتنی بر استفاده از تصاویر ماهواره ای مورد توجه پژوهشگران می باشد که گمان می رود دقت بیشتری برای مطالعه این عامل در حوزه های آبخیز داشته باشند. بنابراین، امکان برآورد تبخیر و تعرق در دامنه متفاوتی از مقیاس های زمانی و مکانی بیش از پیش احساس می شود. در این بررسی، امکان استفاده از دو مدل مبتنی بر سنجش از دور سبال و متریک و نیز تفاوت های آن ها با یکدیگر در منطقه مشهد مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این مدل ها، شارهای سطحی برای هر پیکسل تصویر ماهواره ای سنجنده استر محاسبه و مقدار تبخیر و تعرق واقعی به صورت باقی مانده معادله توازن انرژی در سطح برآورد شد. نتایج نشان داد الگوریتم سبال نسبت به الگوریتم متریک 8 درصد کم برآورد در محاسبه تبخیر و تعرق واقعی روزانه / دارای 39 در اراضی کشت شده دارد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، هر دو مدل می توانند مقدار تبخیر و تعرق واقعی را متناسب با توزیع مکانی منطبق با شرایط توپوگرافیکی و پوشش گیاهی حوضه برآورد نمایند

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق روزانه, توازن انرژی, سنجش از دور, سنجنده استر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047009,
author = {امیدوارپس حصار, جواد and نوری, سمیرا and داوری, کامران and فریدحسینی, علیرضا},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {July},
issn = {2251-7359},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر و تعرق روزانه، توازن انرژی، سنجش از دور، سنجنده استر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک
%A امیدوارپس حصار, جواد
%A نوری, سمیرا
%A داوری, کامران
%A فریدحسینی, علیرضا
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]