مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2014-10) , صفحات (44-55)

عنوان : ( ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور )

نویسندگان: مهدی یاوری , جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , محمد اینانلوشوکلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع آب در کشور، مدیریت منابع آب راهکاری مناسب و ضروری برای حل بحران می باشد. برای مدیریت صحیح و علمی بر منابع آب نیاز به فهم بهتر و دانستن مجموعه ی پیچیده ی تعاملات مرتبط با آب در بیلان آب یک حوضه است. تبخیر و تعرق یکی از اجزای مهم بیلان آب می باشد که اندازه گیری مقدار واقعی آن نسبتاً مشکل و روش های تعیین آن محدود می باشد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده روش سنجش از راه دور )سبال( برآوردی دقیقی از تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس حوضه سال به دست آید. برای انجام این کار ابتدا با استفاده از دادههای هواشناسی و شاخص - SPI این 48 48 ( به ترتیب به عنوان سال تر، نرمال و خشک تعیین گردید. سپس با استفاده از روش سبال و - - - ،48 48 ، سالها ) 48 48 تصاویر ماهوارهای مودیس تبخیر و تعرق واقعی برای دشت نیشابور در مقیاس حوضه سال محاسبه شد. نتایج به دست آمده با نتایج مدل SWAT مقایسه گردید که دقت خوبی را نشان میداد. با توجه به این که هدف از این تحقیق ارائه روشی دقیق، ساده و مقرون به صرفه برای برآورد تبخیر تعرق واقعی در مقیاس حوضه سال بود، از بین روابط واسنجی شده معادله یانگ با -84/8 = RMSE 9/ میلیمتر و 09 = R2 برای کل حوضه و رابطه abcd 68/ با 88 = RMSE 9/ میلیمتر و 09 = R2 برای دشت و 60/ رابطه یانگ با 88 = RMSE میلیمتر 9/ و 09 = R2 برای کوه بهترین جواب را برآورد کرده است. البته نتایج روابط ژانگ و فو نیز بسیار مشابه یاِنگ بوده و اختلاف کمی با یکدیگر دارند

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق واقعی, سبال, معادلات تجربی, حوضه نیشابور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047010,
author = {یاوری, مهدی and امیدوارپس حصار, جواد and داوری, کامران and فریدحسینی, علیرضا and اینانلوشوکلو, محمد},
title = {ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2251-7359},
pages = {44--55},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر و تعرق واقعی، سبال، معادلات تجربی، حوضه نیشابور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور
%A یاوری, مهدی
%A امیدوارپس حصار, جواد
%A داوری, کامران
%A فریدحسینی, علیرضا
%A اینانلوشوکلو, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2014

[Download]