هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران , 2015-03-01

عنوان : ( ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , علیرضا قدیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش های نوین تأمین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالا تر هزینه در بخش خصوصی، موردتوجه دولت ها بوده است . استفاده از روش(PPP) مشارکت بخش دولتی و خصوصی در قوانین توسعه های پنج ساله مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله این قوانین بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه است . بر این اساس، انرژی تولید شده طرح هایی که منجر به توسعه تولید انرژی های پاک م یگردند، به مدت 5 سال و به طور تضمینی توسط وزارت نیرو، خریداری می شود. ارقام پیشنهادی خرید انرژی در این تضمینی توسط وزارت نیرو، خریداری می شود . ارقام پیشنهادی خرید انرژی در این قانون و مصوبات وزارت نیرو به حدی است که بازگشت سرمایه توسط بخش خصوصی تضمین می گگردد. نکته ای که در این قانون مد نظر قرار نگرفته است، عدم توجه به میزان هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری طرح های تولید انرژی و قیمت گذاری انرژی بدون توجه به این هزینه ها است. این مقاله با بررسی دو طرح پیشنهادی در این زمینه به مقایسه شاخص های مالی طرح ها پرداخته و استفاده از روش های دیگر تامین مالی از قبیل BOO را پیشنهاد می نماید. استفاده از این مکانیزم باعث می گردد تا قیمت گذاری انرژی در هر طرح متناسب با هزینه های مربوطه به آن طرح و در نتیجه کاهش بار مالی دولت برای تضمین خرید این محصولات است. مصوبات وزارت نیرو، به

کلمات کلیدی

, تامین مالی, مشارکت بخش خصوصی, قیمت گذاری, مدل مالی, روش BOO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047013,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and قدیمی, علیرضا},
title = {ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید},
booktitle = {هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تامین مالی، مشارکت بخش خصوصی، قیمت گذاری، مدل مالی، روش BOO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A قدیمی, علیرضا
%J هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
%D 2015

[Download]