اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (87-111)

عنوان : ( تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سیدهادی طیب نیا , حمید شایان , محمدرضا رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین ویژگی ساختار اقتصادی روستاهای کشور، فقدان تنوع در بسترهای اقتصادی و فرصت های شغلی است. در این راستا رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصاد روستایی به عنوان راهکاری مفید که بسیاری از نظریه پردازان توسعه در راستای کاهش اثرات این ساختار و در چارچوب الگوی توسعه پایدار بر آن تاکید دارند، ارائه شده است. هدف از این تحقیق، تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است که جهت بررسی دقیقتر روستاهای مرزی شهرستان مریوان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان می باشد. از میان روستاهای شهرستان، روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز بین المللی عراق با توجه تاثیر پذیری زیاد آنها از مرز، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول ، 18 روستا به عنوان روستاهای نمونه از میان آنها انتخاب شد. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براساس آن، تعداد نمونه ها 334، تعیین شد که این تعداد پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، با تکیه بر معیار عقل و استفاده از نرم افزار Excel و SPSS در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق و آزمون فرضیه، استفاده شده است. براساس یافته ها مشخص شد که در این روستاها، میزان تنوع در فعالیت های، بسیار کم است. همچنین در نتایج تحقیق، ضرایب بتا استاندارد شده مربوط به ساختارهای نهادی مدیریتی برابر با 577/0 می باشد که نسبت به سایر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون دارای بیشترین مقدار است. بنابراین می توان گفت که از میان موانع موجود، موانع نهادی- مدیریتی، عمده ترین مانع در جهت متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای این منطقه است.

کلمات کلیدی

, متنوع سازی فعالیت ها, اقتصاد مرزی, توسعه پایدار روستایی, شهرستان مریوان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047015,
author = {عنابستانی, علی اکبر and سیدهادی طیب نیا and شایان, حمید and محمدرضا رضوانی},
title = {تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2131},
pages = {87--111},
numpages = {24},
keywords = {متنوع سازی فعالیت ها، اقتصاد مرزی، توسعه پایدار روستایی، شهرستان مریوان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سیدهادی طیب نیا
%A شایان, حمید
%A محمدرضا رضوانی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2015

[Download]