زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2014-7) , صفحات (277-288)

عنوان : ( واکاوی آثار و عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور ( مطالعه موردی : دهستان اسحاق آباد) )

نویسندگان: مجید حمزه یی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب الگوی کشت مناسب به ویژه کشت محصولات دارای ارزش بالا نظیر زعفران، نشان میدهد که الگوی کشت این محصولات میتواند دستیابی به اهداف برنامه های توسعه روستایی را تسهیل کند. در سالهای اخیر، کشت محصول زعفران در بخش هایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق آباد، رشد قابل توجهی داشته، به نحوی که باعث تغییر الگوی کشت از پیاز به زعفران شده است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران و آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن در دهستان مذکور است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از منابع کتابخانهای و میدانی نیز برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشتمل بر 220 زعفران کار دهستان اسحاقآباد در سال 1392 محاسبه و به روش تصادفی ساده انتخاب و نتایج نیز با ضریبهمبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عوامل جغرافیایی و جاذبههای بازار مصرف، مهم ترین فاکتورهای گسترش الگوی کشت زعفران در منطقه بوده است. به منظور حفظ این پتانسیل بومی و نیز برنامه ریزی برای گستری الگوی کشت این محصول، شایسته است به عوامل جغرافیایی توجه بیشتری شود.

کلمات کلیدی

, آثار اقتصادی و اجتماعی, عوامل جغرافیایی, جاذبه های بازار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047016,
author = {حمزه یی, مجید and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {واکاوی آثار و عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور ( مطالعه موردی : دهستان اسحاق آباد)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {277--288},
numpages = {11},
keywords = {آثار اقتصادی و اجتماعی، عوامل جغرافیایی، جاذبه های بازار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی آثار و عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور ( مطالعه موردی : دهستان اسحاق آباد)
%A حمزه یی, مجید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]