تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-2) , صفحات (151-176)

عنوان : ( بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه ی اسماعیلیه نزاری بر اساس تبیین چهارگانه اسملسر )

نویسندگان: مهدی نجف زاده , مریم مختاری , سلمان احمدوند , ایمان احمدوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرقه ی اسماعیلیه ی نزاری به رهبری حسن صباح بنیادگذار ترور در معنی کلاسیک آن است، چه پیش از آن و در بافتار تاریخی ایران دهه های میانه هیچ کجا دیده نشده است که جریانی از ترور همچون حربه ای راهبردی و همزمان مکانیسمی دفاعی، به شکلی کاملاً سازمان مند در جهت نیل به اهداف خود، بهره گیرد. مقاله حاضر، ترور در فرقه اسماعیلیه را با رهیافت کیفی و براساس شواهد تاریخی، دنبال و با تکیه براستدلال استقرایی به تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد این جریان پرداخته است. در این پژوهش شرایط علّی و مداخله گری که سبب شکل گیری پدیده ترور در فرقه اسماعیلیه شده است، شناسایی گردید. برخی از شرایط علی ناشی از ترغیب های درونی-ارزشی این جنبش بوده که از آن جمله عواملی همچون اندیشه تشکیل حکومت راستین توسط حسن صباح، منازعات سیاسی در دستگاه سلجوقی، پارسایی انقلابی حسن صباح و خصومت وی با خواجه نظام الملک بیشترین تاثیر را داشته اند. از سوی دیگر فشار ساختاری و بافتاری جامعه اسلامی عصر شرایط مداخله گر مهمی را ایجاد کرده است که شامل منازعات داخلی، نوگرایی کلامی، بحران مشروعیت، سرکوب فزاینده، پایگاه مردمی، جابجایی های سیاسی، انقراض دولت فاطمی، فقدان ابزارهای رفرم در ساخت سیاسی حاکم و ظلم و بیداد کارگزاران حکومتی بوده است. در یک مناظره و منازعه تاریخی، این دو عنصر منجر به تولید و بازتولید ترور در فرقه اسماعیله نزاری شد.

کلمات کلیدی

, حسن صبّاح, حشاشیون, سلجوقیان, خلافت, بافتار اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047024,
author = {نجف زاده, مهدی and مریم مختاری and سلمان احمدوند and ایمان احمدوند},
title = {بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه ی اسماعیلیه نزاری بر اساس تبیین چهارگانه اسملسر},
journal = {تحقیقات تاریخ اجتماعی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {February},
issn = {2383-0484},
pages = {151--176},
numpages = {25},
keywords = {حسن صبّاح، حشاشیون، سلجوقیان، خلافت، بافتار اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه ی اسماعیلیه نزاری بر اساس تبیین چهارگانه اسملسر
%A نجف زاده, مهدی
%A مریم مختاری
%A سلمان احمدوند
%A ایمان احمدوند
%J تحقیقات تاریخ اجتماعی
%@ 2383-0484
%D 2015

[Download]