مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (25), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (76-87)

عنوان : ( واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز )

نویسندگان: مجتبی مجرد , محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این مقاله می‌کوشد با تمرکز بر انجامه‌های سفینه تبریز و چند نسخه خطی دیگر، اصطلاح "تعلیق" را که بیانگر نوعی خاص از کتابت بوده و تا امروز همچنان مجهول واقع شده است، با ارائه مستندات درون متنی و برون متنی واکاوی و بررسی نماید تا از این رهگذر بتوان کارکرد و معنای خاص و اصطلاحی «تعلیق» را نزد کاتبان ایرانی- اسلامی دریافت. روش/ رویکرد پژوهش: در نگارش این مقاله از روش تحلیل محتوا بهره برده ایم. نخست اصطلاح مربوطه در متون کهن فارسی بررسی، سپس براساس انجامه‌های نسخه سفینه تبریز و چند نسخۀ خطی دیگر واکاوی شده است. یافته‌ها: واژۀ تعلیق که گاه توسط کاتبان نسخ خطی در انجامۀ نسخه‎‌ها قید شده، بیانگر نوع خاصی از کتابت است. بدین معنا که استنساخ اولیۀ آثار را که نیازمند مقابله و تصحیح دوباره بوده است با این واژه مشخص می‌کرده‌ اند. نتیجه‌گیری: در تصحیح متون کهن باید به انجامه نسخه‌ها توجه ویژه‌ای داشت، به ویژه در مواردی که کاتب نوع نگارش خود را با اصطلاحاتی از قبیل «تعلیق» مشخص کرده است. مصححان باید توجه داشته باشند که در تصحیح متون، از نسخی که در انجامه آنها اصطلاح تعلیق به کار رفته است، با نهایت احتیاط استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, نسخه خطی, سفینه تبریز, انجامه, تعلیق, کتابت, تصحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047028,
author = {مجرد, مجتبی and یاحقی, محمدجعفر},
title = {واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2015},
volume = {25},
number = {4},
month = {January},
issn = {2252-0503},
pages = {76--87},
numpages = {11},
keywords = {نسخه خطی، سفینه تبریز، انجامه، تعلیق، کتابت، تصحیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز
%A مجرد, مجتبی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2015

[Download]