علوم آب و خاک, دوره (18), شماره (70), سال (2015-1) , صفحات (35-45)

عنوان : ( اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) )

نویسندگان: حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد ریزدانه از نوع نهشته های لس رسدار منطقه گرگان با تلماسه درآزمایشگاه با نسبت های مختلف مخلوط شده و رفتار برشی آن توسط آزمون برش مستقیم اندازه گیری و ارزیابی گردید. نتیجه تحقیق نشان م یدهد که افزایش ریزدانه های رسی در تلماسه ها با نیروی چسبندگی نسبت مستقیم و با زاویه اصطکاک داخلی به صورت نمایی نسبت عکس دارد. مقدارکاهش یا افزایش در پارامترهای مقاومت برشی تحت تأثیر درصد ریزدانه هاست. شرایط خشک و اشباع حاکم برآزمایش در تلماسه اثر کمی بر پارامترهای برشی دارد ولی در نمونه های مخلوط در شرایط خشک و اشباع پارامترهای برشی دارای اختلاف قابل ملاحظه ای هستند. نتایج این تحقیق می تواند در پروژه های تثبیت ماسه، جلوگیری از فرسایش، پایداری دامنه ها، احداث خاکریز، افزایش قابلیت تراکم و جلوگیری از ایجاد گرد وغبار و آلودگ یهای زیست محیطی و کانال های آبرسانی به کارگرفته شود.

کلمات کلیدی

, تلماسه, مقاومت برشی, زاویه اصطکاک داخلی, نیروی چسبندگی, لس, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047030,
author = {حامد رضایی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2015},
volume = {18},
number = {70},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {تلماسه، مقاومت برشی، زاویه اصطکاک داخلی، نیروی چسبندگی، لس، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان)
%A حامد رضایی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2015

[Download]