دومین کنفرانس منطقه ای سیرد , 2014-01-14

عنوان : ( تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت )

نویسندگان: مسعود علائی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالا بودن تلفات غیر فنی و سرقت الکتریکی و رشد روزافزون این پدیده در شبکه توزیع کشورهای در حال توسعه، توجه ویژ های را در چنین مناطق م یطلبد. در شبکه های توزیع مختلف با توجه به نوع و گستردگی اطلاعات اندازه گیری شده و همچنین سیستم ثبت و ذخیره اطلاعات، روش های متنوعی برای مقابله وجود دارد. با توجه به نبود اطلاعات جامع و لحظه ای در کشورهای در حال توسعه، در این مقاله فرض شده تنها در ترانسفورماتور بالادستی و بعضی از ترانسفورماتورهای انتهایی شبکه توزیع دستگاه اندازه گیری وجود دارد. تخمین دقیق تلفات غیر فنی در هر فیدر نیازمند پیش بینی دقیق بار در آن فیدر است. کمبود اطلاعات در شبکه مشاهده ناپذیر پیش رو چالش اصلی مقاله برای تخمین بار است. در این مقاله پیشنهادشده برای غلبه بر این موضوع از اطلاعات دیگر شبکه، همانند قیود بهره برداری، حفاظتی و قبوض مشترکین بهره برده شود.

کلمات کلیدی

, الگوریتم شبی هسازی حرارتی, پخش بار, تلفات غیر فنی, شبکه توزیع, تخمین حالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047056,
author = {علائی, مسعود and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت},
booktitle = {دومین کنفرانس منطقه ای سیرد},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم شبی هسازی حرارتی، پخش بار، تلفات غیر فنی، شبکه توزیع، تخمین حالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت
%A علائی, مسعود
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
%D 2014

[Download]