بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان )

نویسندگان: مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گرایش به سمت مقررات زدایی برق و از طرف دیگر افزایش پرشتاب مصرف انرژی الکتریکی موجب تغییر در الگوی بار و در نتیجه پیچیدگی در پیشبینی وضعیت سیستم گردیده است. افزایش ابعاد سیستم قدرت از یک سو و نیاز به پایش مستمر شبکه جهت بهره برداری ایمن از سوی دیگر سبب شده است که مسئله ارزیابیآسیب پذیری سیستم حائز اهمیت گردد. در این مقاله، آسیب پذیری از دو منظر وضعیت جغرافیایی و وضعیت بهره برداری شبکه مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. در وضعیت جغرافیایی شبکه بر مبنای نظریه گراف الگوریتمی معرفی میگردد که با استفاده از آن شاخصی به منظور تشخیص جزیره ای شدن شبکه و سنجش میزان مقاو م ارتجاعی بودن آن قابل محاسبه است . همچنین با استفاده از شاخصهای امنیت شبکه همچون شاخصهای آسیبپذیری ولتاژ باس و واحدهای تولیدی ، به ارزیابی آسیبپذیری از منظر بهره برداری سیستم قدرت پرداخته شده است. ارزیابیهای آسیب پذیری مورد نظر برروی شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی آسیب پذیری , امنیت استاتیکی , نظریه گراف , تنومندی شبکه , وضعیت جغرافیایی شبکه قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047057,
author = {آماده, مجید and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی آسیب پذیری ، امنیت استاتیکی ، نظریه گراف ، تنومندی شبکه ، وضعیت جغرافیایی شبکه قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان
%A آماده, مجید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]