دانش حسابداری, دوره (5), شماره (19), سال (2015-1) , صفحات (95-120)

عنوان : ( بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران )

نویسندگان: سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید علیرضا حسینی , حمید سلیمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استانداردهای حسابرسی ارزیابی ریسک را بر اساس مدل خطر حسابرسی در هر پروژه حسابرسی مستقل الزام کرده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نحوه ارزیابی خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران است. از این رو، پس از مطالعه منابع تخصصی در زمینه حسابرسی و بهره‌مندی از نظرات کارشناسان، ۴۴ عامل مرتبط با خطر ذاتی و خطر کنترل تعیین، و پرسش‌نامه‌هایی طراحی و در اختیار نمونه‌ای از جامعه حسابداران رسمی شاغل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان خطر ذاتی و خطر کنترل وجود دارد و ارزیابی یک‌پارچه خطر تحریف بااهمیت نسبت به ارزیابی جداگانه خطر ذاتی و خطر کنترل مرجح است.

کلمات کلیدی

, خطر ذاتی, خطر کنترل, حسابرسی مبتنی بر ریسک, ارزیابی خطر, مدل خطر حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047059,
author = {سید محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and سید علیرضا حسینی and حمید سلیمانی},
title = {بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2015},
volume = {5},
number = {19},
month = {January},
issn = {2008-8914},
pages = {95--120},
numpages = {25},
keywords = {خطر ذاتی، خطر کنترل، حسابرسی مبتنی بر ریسک، ارزیابی خطر، مدل خطر حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران
%A سید محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A سید علیرضا حسینی
%A حمید سلیمانی
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2015

[Download]