کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (52-68)

عنوان : ( ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر تراکم، وزن و روش کاشت بنه بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل سه گروه وزنی بنه (>5، 8-5 و <8 گرم) و دو تراکم کاشت در طول 40 سانتی متر (5 و 10 بنه) در دو روش کاشت (ردیفی و کپه ای) بودند. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، قطر بنه، تعداد بنه دختری، وزن و تعداد بنه در سه گروه وزنی (4-2، 8-4 و 16-8 گرم)، وزن تر و تعداد گل و وزن کلاله زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده وزن، تراکم و روش کاشت بنه بر کلیه خصوصیات مورد بررسی در هر دو سال معنی دار بود. با افزایش وزن و تراکم بنه، خصوصیات رویشی و عملکرد بهبود یافت. افزایش وزن بنه های با کمتر از 5 گرم به بیشتر از 8 گرم باعث بهبود بیش از 100 درصد وزن کلاله در هر دو سال شد. افزایش تعداد بنه از 5 به 10 بنه در هر کپه، وزن کلاله را در سال اول و دوم به ترتیب 12 و 10 درصد بهبود داد. روش کاشت کپه ای باعث بهبود 25 و 23 درصدی وزن کلاله به ترتیب برای سال اول و دوم در مقایسه با روش ردیفی شد. همچنین اثر متقابل تیمارهای مختلف بر خصوصیات زعفران معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, کاشت کپه ای, گیاه نقدینه, وزن کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047060,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and امین غفوری, افسانه},
title = {ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6824},
pages = {52--68},
numpages = {16},
keywords = {کاشت کپه ای، گیاه نقدینه، وزن کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A امین غفوری, افسانه
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2013

[Download]