زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (311-322)

عنوان : ( ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L )

نویسندگان: مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مهندس رضا طاهر پور کلانتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­منظور مطالعه اثرات بافت خاک بر عملکرد گل و بنه زعفران، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار در جعبه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- 100% خاک مزرعه + کود گاوی، 2-70% خاک مزرعه + 30% ماسه‌بادی، 3- 70% خاک مزرعه + 30% ماسه‌بادی + کود گاوی و 4- 70% ماسه‌بادی + 30% خاک مزرعه + کود گاوی. نتایج آزمایش بیان­گر اثر معنی­دار بافت خاک بر تمامی صفات مربوط به عملکرد گل و بنه زعفران بود. مقایسه میانگین­ها نشان داد که بیشترین وزن­تر گل، وزن خشک کلاله (به ترتیب 59/1 و 10/0 گرم در هر جعبه کاشت) و وزن خشک گلبرگ (12/0 گرم در هر جعبه کاشت) در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود گاوی به دست آمد. بیشترین تعداد بنه با قطر 3-2 سانتی­متر، در تیمار 70% خاک + 30% ماسه + کود گاوی (75/3 عدد در هر جعبه کاشت) و بیشترین تعداد بنه­ با وزن 6-3 (75/1 عدد در هر جعبه کاشت) و 9-6 گرم (25/1 عدد در هر جعبه کاشت)، در تیمار 70% ماسه + 30% خاک + کود گاوی به دست آمد. افزون بر این، کمترین مقادیر اکثر صفات مورد مطالعه در تیمار 100% خاک مزرعه + کود گاوی مشاهده شد. به­طور­کلی، کاشت زعفران در خاک دارای بافت سبک موجب بهبود رشد بنه و افزایش عملکرد گل و کلاله شد. بنابراین، به نظر می­رسد می­توان با کاشت زعفران در زمین­های دارای بافت مناسب و یا از طریق اصلاح خاک و سبک­تر کردن بافت خاک مزرعه، عملکرد گل و بنه گیاه زعفران را افزایش داد.

کلمات کلیدی

بستر کشت؛ ساختمان خاک؛ زعفران؛ کود گاوی؛ کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047061,
author = {اقحوانی شجری, مهسا and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دکتر حمیدرضا فلاحی and مهندس رضا طاهر پور کلانتری},
title = {ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-1529},
pages = {311--322},
numpages = {11},
keywords = {بستر کشت؛ ساختمان خاک؛ زعفران؛ کود گاوی؛ کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دکتر حمیدرضا فلاحی
%A مهندس رضا طاهر پور کلانتری
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2015

[Download]