همایش ملی طلای سبز , 2014-10-28

عنوان : ( اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq )

نویسندگان: سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارشات متعدد نشان داده است که گیاهان در شرایط درون شیشه ای قادر به تولید متابولیت های ثانویه ارزشمند مانند ترکیبات فنولی هستند

کلمات کلیدی

رزمارینیک اسیدٰ نیترات نقرهٰ نوشاخهٰ محرک غیر زیستیٰ Salvia virgata Jacq
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047069,
author = {عطاران دوم, سمانه and ابریشم چی, پروانه and طیبه رجبیان and سید علیرضا سلامی},
title = {اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq},
booktitle = {همایش ملی طلای سبز},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رزمارینیک اسیدٰ نیترات نقرهٰ نوشاخهٰ محرک غیر زیستیٰ Salvia virgata Jacq},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq
%A عطاران دوم, سمانه
%A ابریشم چی, پروانه
%A طیبه رجبیان
%A سید علیرضا سلامی
%J همایش ملی طلای سبز
%D 2014

[Download]