نگرش های نو در جغرافیای انسانی, دوره (5), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (69-88)

عنوان : ( ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , حمیدرضا کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرزها از زمره مفاهیم اساسی و مهم در عرصه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می‌آیند. این اهمیت تا جایی است که امروزه علاقه به مطالعه و پژوهش در خصوص این پدیده رشد چشمگیری را نسبت به دهه‌های قبل تجربه نموده است. اما نکته مهم در مورد مطالعات صورت گرفته در این حوزه، عدم توجه به ارائه مدل یا نظریه‌ای از سوی اندیشمندان و صاحب‌نظران عرصه مذکور می‌باشد. لذا نوشتار حاضر با ارزیابی و نقد مطالعات پیشین درباره مرز، سعی نموده تا با استفاده از نظریه سازه‌انگاری و رویکرد ساختار ـ کارگزار موجود در این نظریه، ارتباطی ساختار/ کارگزاری میان چهار عامل؛ 1)نیروهای بازار و جریانات تجاری، 2)خط مشی‌های مربوط به سطوح چندگانه حکومت‌ها درباره مرزهای همجوار، 3)نفوذ ویژه سیاسی اجتماعات مرزی و 4)فرهنگ ویژه اجتماعات مرزنشین، برقرار نموده و از این طریق مدل و چارچوبی برای فهم دقیق‌تر از پدیده مرز ارائه نماید. استدلال اصلی نوشتار حاضر آن است که، برآیند تاثیر این چهار عامل آن است که چنانچه این چهار دیدگاه نظری ـ تحلیلی یکدیگر را تقویت یا تکمیل نمایند، پیامد آن مناطق مرزی همگرا به لحاظ فرهنگی خواهد بود. لذا، با عنایت به تحولات معرفت شناختی و روش شناختی صورت گرفته در حوزه علوم و بویژه علوم اجتماعی و انسانی، مطالعه پدیده «مرز» از مطالعه صرف جغرافیایی/ سنتی گذار نموده و نیازمند مطالعاتی میانه رو همچون نظریه سازه انگاری می باشد، که دربرگیرنده عناصری همچون عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد.

کلمات کلیدی

, مرز, مدل, نظریه, نظریه سازه انگاری, ساختار, کارگزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047075,
author = {رنجکش, محمدجواد and کشاورز, حمیدرضا},
title = {ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز»},
journal = {نگرش های نو در جغرافیای انسانی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {4},
month = {November},
issn = {2251-6697},
pages = {69--88},
numpages = {19},
keywords = {مرز، مدل، نظریه، نظریه سازه انگاری، ساختار، کارگزار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز»
%A رنجکش, محمدجواد
%A کشاورز, حمیدرضا
%J نگرش های نو در جغرافیای انسانی
%@ 2251-6697
%D 2013

[Download]