تربیت اسلامی, دوره (9), شماره (18), سال (2014-9) , صفحات (95-118)

عنوان : ( ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , حسین باغگلی , عبداله مهاجرگلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیئات مذهبی یکی از کانون های تربیت دینی غیررسمی و دارای تاریخچه ای طولانی در تاریخ ایران می باشند. پژوهش حاضر تلاش نموده است با انجام مقایسه ای بین افراد هیئتی و غیرهیئتی، میزان اثرگذاری این مراکز بر مخاطبان خود را مورد سنجش قرار دهد. به این منظور پرسشنامه ای در قالب چهار مقوله (هویت دینی، هویت ملی، ارزش های اجتماعی- اخلاقی و باورهای فردی) ساخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان29-17 سال مشهدی بودند که در دو گروه هیئتی و غیرهیئتی دسته بندی شدند. به دلیل عدم وجود آمار دقیق از افراد هیئتی و غیرهیئتی روش نمونه گیری در مرحله تعیین طبقه‌ای غیر نسبتی بوده است. مقایسه صورت گرفته نشان داد که افراد هیئتی در هر چهار مقوله به طور معناداری از افراد غیرهیئتی بالاتر هستند، ضمناً نمره افراد هیئتی در سه مقوله هویت دینی، هویت ملی و باورهای صحیح فردی از میانگین طیف (نمره متناظر با نقطه برش 50 درصدی) به‌طور معناداری متفاوت و بالاتر است و در مقوله ارزش های اجتماعی به طرف منفی متمایل می باشد. در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی در دو مقوله هویت ملی و باورهای فردی رضایتبخش است، در مقوله هویت دینی در حد انتظار نیست و در مقولة ارزش‌های اجتماعی رضایتبخش نیست.

کلمات کلیدی

, هیئت مذهبی, هویت ملی, هویت دینی, ارزش‌های اخلاقی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047077,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and باغگلی, حسین and مهاجرگلیان, عبداله},
title = {ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {18},
month = {September},
issn = {1735-4536},
pages = {95--118},
numpages = {23},
keywords = {هیئت مذهبی، هویت ملی، هویت دینی، ارزش‌های اخلاقی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A باغگلی, حسین
%A مهاجرگلیان, عبداله
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2014

[Download]