پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , محمدعلی محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به قرار گرفتن اکثر مناطق ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی های مکرر،اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی بیش از پیش آشکار می شود. یکی از روش های دستیابی به این هدف،مدل سازی بارش بر اساس الگوهای سری زمانی می باشد. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات زمانی بارشبا استفاده از مدل سری زمانی SARIMA در شهر مشهد و پیش بینی آن در مقیاس های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه جهت مدیریت منابع آبی می باشد. در این تحقیق از آمار بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک مشهد در استان خراسان رضوی طی سال های 2010-1951 استفاده گردید. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی،خودهمبستگی جزئی و بررسی الگوهای احتمالی به لحاظ ملاک کمترین خطا و حداکثر درستنمایی بهترین الگو برای شبیه سازی بارش های ماهانه، فصلی و سالانه در دوره آماری 1951 تا 2000 میلادی با کمک نرم افزار R در ایستگاه مذکور بدست آمد. سپس برای دوره زمانی 2001 تا 2010 میلادی پیش بینی انجام پذیرفت. با مقایسه مقادیر شبیه سازی و پیش بینی شده بارش ماهانه، فصلی و سالانه با مقادیر واقعی نتیجه شد در مرحله شبیه سازی،مقادیر ماهانه و فصلی دارای دقت مناسبی بودند. ضمن اینکه برای پیش بینی بارش در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه استفاده از داده های ماهانه از دقت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, ارش, پیش بینی, سری زمانی, SARIMA, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047173,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and جباری نوقابی, مهدی and محمدپور, محمدعلی},
title = {بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارش، پیش بینی، سری زمانی،SARIMA،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%A محمدپور, محمدعلی
%J پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]