اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-29

عنوان : ( تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس )

نویسندگان: لیلا گلمکانی , رویا رضاییان دلویی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه حداقل غلظت مهارکنندگی (Minim Iminhibitory Concentration) اسانس زنیان (Carum capticum ) بر رشد باکتری بذر زاد Xanthomonas campesteris با استفاده از روش رقت لوله ای Macro Broth Dilution) مورد بررسی قرار گرفت. باکتری زانتوموناس کمپسریس عامل بیماری در غلات به ویژه در گندم و جو، ایجاد سوختگی باکتریایی برگ چغندرقند، پوسیدگی سیاه و عامل بیماری در گیاهان زینتی می باشد. ا ین باکتری باعث انسداد آوندی در گیاه بالغ و مرگ گیاهچه، عدم جوانه زنی بذر آلوده می باشد. برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MBC) اسانس زنیان بر روی باکتری Xanthomonas campesteris یازده غلظت مختلف اسانس از 4 تا 0.004 درصد به روش غلظت دو برابر در محیط کشت آگار مغذی (NB) انتخاب شد. حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد برای لوله ای در نظر گرفته شد که حاوی کمترین غلظت اسانس باشد و کدورت قابل ملاحظه ای در آن ایجاد ن شده باشد. با توجه به نتایج به دست آمده کدورت ناشی از رشد باکتری د ر مدت زمان 24 ساعت معادل 1% تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, اسانس زنیان, باکتری گیاهی, زانتوموناس کمپستریس, حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047174,
author = {لیلا گلمکانی and رویا رضاییان دلویی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اسانس زنیان، باکتری گیاهی، زانتوموناس کمپستریس، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس
%A لیلا گلمکانی
%A رویا رضاییان دلویی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2014

[Download]