پیام فولاد, دوره (54), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (9-16)

عنوان : ( مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای سلول سوختی میکروبی )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، فناور یهای تازه ظهور توسط سازمان ها و نهادهای عمومی و خصوصی در سرتاسر جهان گسترش یافته است. در این مطالعه، پژوهش بر روی سلو لهای سوختی میکروبی بیانگر پیشنهادی امیدبخش برای منابع انرژی بر پایه )MFC1( کربن می باشد. متأسفانه این تکنولوژی همواره تحت تأثیر خروجی بسیا ر کم چگالی جریان به منظور استفاده در کاربردهای متمرکز در بخش های صنعتی و عمرانی می باشد. مطالعه حاضر این محدودیت را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر روی استفاده از اسفنج های فلزی به ویژه از جنس چدن به عنوان الکترود متمرکز شده است که این امر به افزایش سطح تماس کمک می کند و بنابراین، چگالی جریان در آند سلول سوختی میکروبی افزایش می یابد. به این دلیل چدن انتخاب شده است که قابلیت مسموم کنندگی پایین برای میکرو ارگانیزم ها دارد، هر چند که بالا بودن نقطه ذوب چدن منجر به ایجاد چندین مشکل در فرآیند تولید می گردد. مطابق با آنچه که بحث شد، استفاده از الکترودهای ساخته شده از فلزات فومی دلالت بر نتایج دیگری در ارتباط با تولید توزیع صحیح اندازه حفرات و فعالیت میکروبی مناسب نیز دارند. به عنوان مثال، فومهای فلزی از نوع سلول باز مورد انتظار می باشند که دارای قابلیت انتقال جرم مناسب از نواحی درونی الکترود باشد. با کنترل این عوامل، اسفنج های فلزی توسط فلز خورانی 2 چدن به درون بستر سرامیکی تولید شده اند.تر یکبی از اطلاعات قبلی با اندازه گیری های بازده تولید توان الکتریکی، را به این نتیجه رساند که به مطالعه طراحی سلو لهای سوختی میکروبی با الکترودهای فوم فلزی بپردازند.

کلمات کلیدی

, سلول سوختی میکروبی, فوم چدن, سلول باز, توزیع حفرات, فلزخورانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047182,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای سلول سوختی میکروبی},
journal = {پیام فولاد},
year = {2014},
volume = {54},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4144},
pages = {9--16},
numpages = {7},
keywords = {سلول سوختی میکروبی، فوم چدن، سلول باز، توزیع حفرات، فلزخورانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای سلول سوختی میکروبی
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J پیام فولاد
%@ 1735-4144
%D 2014

[Download]