پژوهش های تولید گیاهی, دوره (20), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (45-63)

عنوان : ( تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حسین زارع , نسرین صالح نیا , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش هایی که اخیرا در کشور بمنظور پایش محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از تصاویر ماهواره ای می باشد. با هدف تخمین عملکرد مزارع گندم بوسیله تصاویر ماهواره لندست سنجنده TM و ETM+، 13 مزرعه گندم در دو سال 1388 و 1389 در شهرستان مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر لندست مربوط به سه تاریخ 8 و 27 خرداد و 4 تیرماه سال 88 و 18 اردیبهشت، 3 و 19 خرداد سال 89 و داده های زمینی شامل عملکرد مزارع، مرحله رشدی و موقعیت جغرافیایی آن ها در تاریخ های مشابه بود، موقعیت جغرافیایی مناطق بوسیله دستگاه GPS ثبت شد. سپس تعدادی از شاخص های گیاهی از روابط بین باندها استخراج و روابط همبستگی بین عملکرد با شاخص ها و باندها محاسبه شد. نتایج نشان داد از بین تصاویر سال 88، بالاترین همبستگی در تصویر 27 خرداد مشاهده شد (هم‌زمان با مرحله خمیری شدن دانه گندم) و در سال 89 نیز در مرحله خمیری شدن دانه ( تاریخ 19 خرداد سال 89) بدست آمد. بالاترین همبستگی با عملکرد در سال 88 در باند قرمز با ضریب تبیین 76/0 مشاهد شد. بعد از آن بیشترین دقت مربوط به شاخص‏های PD311 و PD312 در جایگاه بعدی قرار گرفتند. در سال 89 نیز باند قرمز بالاترین همبستگی را با عملکرد داشت. شاخص های NDVI (شاخص گیاهی تفاضل نرمال شده) و SAVI (شاخص پوشش گیاهی تعدیل خاک) همبستگی قابل قبولی با عملکرد نداشتند. در نهایت بهترین همبستگی با عملکرد بوسیله روش رگرسیون خطی چند متغیر بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی عملکرد, سنجش از دور, سنجنده های ETM+ و TM, شاخص های گیاهی, NDVI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047190,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and نصیری محلاتی, مهدی and زارع, حسین and صالح نیا, نسرین and قائمی, مرجان},
title = {تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-2050},
pages = {45--63},
numpages = {18},
keywords = {پیش بینی عملکرد، سنجش از دور، سنجنده های ETM+ و TM، شاخص های گیاهی، NDVI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A زارع, حسین
%A صالح نیا, نسرین
%A قائمی, مرجان
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2014

[Download]