پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (105-120)

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پیر کودسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه به صورت آزمایش های جداگانه فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 6 تکرار در گلخانه ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 90-1389 مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل: تغییرات اسیدیته آب (pH) در هفت سطح 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 با استفاده از محلول های بافر (بانضمام 3 گلدان شاهد برای هر سطح pH)، غلظت کربنات کلسیم در 6 سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون در آب دیونیزه (W/V)) در ترکیب با مقادیر صفر یا 3 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیم (AMS)، و غلظت بیکربنات سدیم در 6 سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون در آب دیونیزه (W/V)) در ترکیب با صفر یا 5/0 لیتر در هکتار نیترات آمونیم (AMN) بودند. سمپاشی محلول گلایفوسیت در مرحله 4-3 برگی علف های هرز بر اساس مقادیر ED50 حاصل از یک آزمایش مقدماتی د̕ز- پاسخ (158 گرم ماده مؤثره در هکتار) اجرا شد. بر اساس نتایج آزمایش ها، گلایفوسیت در pH های 6 و 7 بیشترین تأثیر را بر سوروف نشان داد، به طور مشابه، بهترین کنترل گاوپنبه با گلایفوسیت نیز در pH 6 بدست آمد که تفاوت معنی داری با 7 =pH نداشت. اثرات هم کاهی حضور کربنات کلسیم (عامل سختی) و بیکربنات سدیم (عامل قلیائیت) در مخزن علف کش گلایفوسیت کارایی آن را به شکل معنی داری کاهش داد. افزودن AMS و AMN به مخزن سمپاش به ترتیب اثرات سختی و قلیائیت را کاهش دادند و در نتیجه کارایی گلایفوسیت در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه را بهبود بخشیدند. با این وجود تأثیر افزودن AMS و AMN به محلول علف کش در کنترل گاوپنبه بیش از سوروف مشهود بود. به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت توجه به کیفیت آب مورد استفاده در سمپاشی علف کش گلایفوسیت را مورد تأکید قرار داد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, سختی آب, شاخص ED50,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047194,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند and پیر کودسک},
title = {بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-6563},
pages = {105--120},
numpages = {15},
keywords = {اسیدیته، سختی آب، شاخص ED50، قلیائیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%A پیر کودسک
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2015

[Download]