راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (7), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (405-410)

عنوان : ( مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی )

نویسندگان: کورش پرویز , جواد صالحی فدردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: تحقیقات سال‌های اخیر نشان داده است که سوگیری توجه، نقش مهمی در سبب‌شناسی و تداوم اختلالات اضطرابی ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی پردازش فراشناختی (وجود یا عدم سوگیری توجه) نسبت به محرک‌های مرتبط با خشم و شادی در افراد عادی و افراد دچار اضطراب اجتماعی، با استفاده از روشی جدید تحت عنوان آزمون دات‌پروب بود. روش‌ها: این پژوهش علّی- مقایسه‌ای در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش، دانشجویان عادی دانشگاه فردوسی مشهد و افراد مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌درمانی دانشگاه بودند که نهایتاً از بین آنان ۳۶ نفر (۱۸ نفر دچار اضطراب اجتماعی و ۱۸ نفر عادی) به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه هراس اجتماعی (SPIN) و آزمون دات‌پروب استفاده شد. تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون آماری T مستقل انجام شد. یافته‌ها: میانگین زمان واکنش به واژگان محرک خشم در افراد دارای اضطراب اجتماعی به‌طور معنی‌داری از افراد عادی کمتر بود (01/0>p). اما بین زمان واکنش به واژگان محرک شادی در افراد دارای اضطراب اجتماعی و افراد عادی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/05<p). نتیجه گیری: با استفاده از درمان های فراشناختی برای اصلاح ساختار پردازش فراشناختی می توان افراد دچار اضطراب اجتماعی را درمان نمود.

کلمات کلیدی

, اضطراب, اختلالات هراسی, روان‌درمانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047205,
author = {پرویز, کورش and صالحی فدردی, جواد},
title = {مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی},
journal = {راهبردهای آموزش در علوم پزشکی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {6},
month = {March},
issn = {2345-5284},
pages = {405--410},
numpages = {5},
keywords = {اضطراب، اختلالات هراسی، روان‌درمانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی
%A پرویز, کورش
%A صالحی فدردی, جواد
%J راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
%@ 2345-5284
%D 2015

[Download]