حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (555-564)

عنوان : ( معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد )

نویسندگان: زهره خالق آبادیان علاف , حسین صادقی نامقی , فریبا اردشیر , علیرضا نعمتی , سعید هاتفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد، در فصول مختلف سال های 1390 و 1391 ، ضمن بازدید از انبارهای مختلف موادغذایی در نقاط مختلف شهر مشهداقدام به جمع آوری نمونه های کنه ها گردید. نمونه ها پس از حمل به آزمایشگاه با استفاده از قیف برلیز - تولگرین استخراج و بدن آن ها با استفاده از اسید لاکتیک و یا محلول نسبیت شفاف و طبق روشهای معمول روی لامهای میکروسکپی داخل محلول هویر و 9 گونه از 5 Trombidiformes نصب و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. در نتیجه، تعداد 15 گونه از 11 جنس و 6 خانواده متعلق به راسته جنس و 5 خانواده از راسته میان استیگمایان شناسایی شدند. جنس و گونه هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده اند به ترتیب برای فون استان خراسان رضوی و ایران جدید هستند. تمام نمونه های مستند در کلکسیون آزمایشگاه کنهشناسی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شوند. فهرست گونه های شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر می باشد: I- Order Trombidiformes- Bdellidae: Spinibdella cronini Baker & Balock, Spinibdella ?sp.**, Caligonellidae: Molothrognathus mehrnejadi Liang & Zhang*, Paraneognathus oblongus (Soliman)*. Cheyletidae: Acaropsellina sollers (Kuzin), Cheyletus eruditus (Schrank)*, Cheyletus malaccensis Oudemans, Cheyletus trouessarti Oudemans*, Lepidocheyla gracilis Volgin*, Neoucheyla iranica Fain & Ardeshir*. Cunaxidae: Cunaxa capreolus Berlese*, Cunaxa setirostris Hermann. Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann*, Raphignathus gracilis Rack*, Stigmaeidae: Stigmaeus elongatus Berlese, Storchia robustus Oudemans*. II- O. Mesostigmata- Ameroseiidae: Ameroseius pavidus Koch*, Ameroseius delicatus Berlese**. Ascidae: Arctoseius cetratus Sellnick*, Laelapidae: Haemolaelaps fenilis Megnin*, H. casalis Berlese*. Macrochelidae: Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli)*, Macrocheles merdarius (Berlese). Mellicaridae: Proctolaelaps ventrianalis Karg*, P. pygmaeus (Müller)*.

کلمات کلیدی

, ایران, پیش استیگمایان, کنه های انباری, میان استیگمایان, غلات انباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047206,
author = {خالق آبادیان علاف, زهره and صادقی نامقی, حسین and فریبا اردشیر and علیرضا نعمتی and هاتفی, سعید},
title = {معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {555--564},
numpages = {9},
keywords = {ایران، پیش استیگمایان، کنه های انباری، میان استیگمایان، غلات انباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد
%A خالق آبادیان علاف, زهره
%A صادقی نامقی, حسین
%A فریبا اردشیر
%A علیرضا نعمتی
%A هاتفی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]