علوم باغبانی, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (435-445)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلول پاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) )

نویسندگان: سمانه محمدی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نانوکود فارمکس و تعداد دفعات محلول پاشی آن بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکرد گل تازه و خشک، درصد اسانس و کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) رقم بودگلد، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تعداد دفعات محلول پاشی (مرحله پنجه دهی و دو هفته بعد از محلول پاشی اول) و غلظت نانو کود فارمکس (0، 1، 3 و 5 میلی لیتر بر لیتر) بود. نتایج نشان دهنده اثر معنی‌دار تعداد دفعات محلول پاشی بر ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، وزن تر کل بوته و عملکرد گل خشک بود، همچنین غلظت‌های مختلف نانوکود فارمکس بر اکثر صفات تأثیر معنی‌دار داشت. اثر متقابل این دو فاکتور نیز بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و عملکرد گل خشک معنی‌دار بود. در مجموع، بیشترین ارتفاع بوته (5/103 سانتی‌متر) و عملکرد گل خشک (4/174 گرم در متر مربع) مربوط به تیمار دوبار محلول پاشی و غلظت 3 در هزار و بیشترین طول ریشه (15 سانتی‌متر) مربوط به تیمار یکبار محلول پاشی و غلظت 5 در هزار بود ولی تیمار دوبار محلول پاشی و غلظت 3 در هزار نانوکود فارمکس بیشترین اثر را بر صفات اندازه گیری شده از جمله درصد اسانس (753/0 درصد وزنی) داشت ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد تیمار دوبار محلول پاشی و غلظت 3 در هزار نانو کود فارمکس بدلیل افزایش عملکرد و افزایش سایر صفات، بهترین تیمار بوده است.

کلمات کلیدی

, Matricaria recutita, بودگلد, نانو کود فارمکس, کامازولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047207,
author = {محمدی, سمانه and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلول پاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {435--445},
numpages = {10},
keywords = {Matricaria recutita، بودگلد، نانو کود فارمکس، کامازولن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلول پاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)
%A محمدی, سمانه
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]