هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی )

نویسندگان: فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انواع روشهای تخمین محصولات کشاورزی که به کمک عکس انجام میگردد، مرور شده است . تصاویر مورد استفاده در این روشها شامل تصاویر ماهوارهای، زمینی و هوایی است. این تصاویر به کمک انواع سنجنده ،دوربین های دیجیتال و سایر وسایل تصویر برداری گرفته شده است. در هر روش پس از دریافت تصاویر از روش های مختلف پردازش تصویر به منظور شناسایی و استخراج اطلاعات محصولات استفاده میشود و سپس به کمک مقایسه این داده ها با داده های حقیقی محصول مورد ارزیابی قرار میگیرد. سرعت پردازش الگوریتمهای مورد استفاده به اندازه و سطح اطلاعات جزئی در هر نوع از تصاویر بستگی دارد. از اطلاعات استخراج شده از تصاویر و نتایج تجزیه و تحلیل تصاویر به منظور تخم ین، ارزیابی، شناسایی محصولات و بیماریهای گیاه استفاده میشود. نمونه های ذکر شده در این مقاله از موثر بودن روشهای مبتنی بر تصویر در تخمین و ارزیابی محصولات کشاورزی و باغی حکایت دارد.

کلمات کلیدی

, سامانه بینایی تخمین عملکرد, تصویربرداری, کشاورزی دقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047213,
author = {نصیری اردکانی, فاطمه and گلزاریان, محمودرضا and آق خانی, محمدحسین},
title = {مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سامانه بینایی تخمین عملکرد، تصویربرداری، کشاورزی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی
%A نصیری اردکانی, فاطمه
%A گلزاریان, محمودرضا
%A آق خانی, محمدحسین
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]