گیاه پزشکی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (55-70)

عنوان : ( تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای ریشه گرهی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی، طی سال های 1388 و 1389 تعداد 21 جمعیت از نماتدهای ریشه گرهی از ریشه گوجه فرنگی در مناطق مختلف استان خراسان شمالی جمع آوری و شبکه کوتیکولی انتها ی بد ن ماده های بالغ و خصوصیات مرفولوژیکی لاروهای سن دو از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی مطالعه و تنوع قابل ملاحظه ای بین جمعیت های مختلف این گونه مشخص نگردید . به منظور مطالعات مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ایMeloidogyne javanica گونه مذکو ر در گلخانه تکثیر شد . پس ا ز خالص سازی و تکثیر نماتد بر روی رقم حساس گوجه فرنگی در گلخانه، تخم ها و لاروهای سن دوم هرریشه جدا و به عنوان یک جمعیت در نظر گرفته شد. پس از استخراجDNA ژنومی نتایج بررسی های مرفولوژیکی توسط آغازگرهای اختصاصی گونه ارزیابی و برای بررسی میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف این گونه از روشRAPD استفاده شد. فرآورده های حاصل از واکنشPCR بر روی ژل آگارز بر اساس وجود یا عدم وجود باند به صورت داده های صفر و یک ثبت گردید و سپس ماتریس تشابه بر مبنای ضریب شباهت Diceمحاسبه شد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها،ماتریس فاصله ژنتیکی تشکیل و تجزیه خوشه ای به روش UPGMA در نرم افزار NTSYS انجام شد.دندروگرام حاصل از داده هایRAPD در سطح تشابه 73 ٪به پنج گروه اصلی تقسیم شد. با توجه به نتایج کلی، نشانگرRAPD توانست 73 ٪ تشابه و 27 ٪تفاوت بین جمعیت های مختلف گونه مورد مطالعه را نشان دهد.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, خراسان شمالی, , RAPD-PCR , Meloidogyne javanica , گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047218,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3114},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {تنوع ژنتیکی، خراسان شمالی، ،RAPD-PCR ، Meloidogyne javanica ،گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J گیاه پزشکی
%@ 2008-3114
%D 2014

[Download]