علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-1) , صفحات (141-154)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش های چینه شناسی جلیل آباد )جنوب باختر کلات( و روستای آب تلخ )خاور مشهد( )

نویسندگان: فریبا فروغی , انوشیروان لطفعلی کنی , سیلویا گاردین , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال خاوری ایران، در ناحیه ای بین مرز ایران با ترکمنستان و افغانستان واقع شده و شامل توالی های دریایی ژوراسیک تا نئوژن می باشد. سازند آب تلخ یکی از واحدهای سنگی کرتاسه بالایی حوضه رسوبی کپه داغ است که بیشترین ضخامت را در خاور این حوضه به خود اختصاص داده است. سازند آب تلخ از لحاظ نانوفسیل های آهکی، دارای فراوانی و غنای بسیار زیاد و دارای حفظ شدگی خوب تا متوسط بوده و حاوی جامعه فسیلی متعلق به قلمرو تتیس است. برای مطالعه نانوفسیل های این سازند، 220 نمونه از برش جلیل آباد و 467 نمونه از برش روستای آب تلخ از قدیم به جدید رسوبات رأس سازند آبدراز، سازند آب تلخ و قاعده سازند نیزار برداشت و برای مطالعات نانوفسیلی آماده سازی شده است. ضخامت سازند آب تلخ در برش جلیل آباد 8/ 1325 متر و در برش روستای آب تلخ 1765 متر اندازه گیری شده است. در این مطالعات، 116 گونه نانوفسیلی ا ز 43 جنس و 15 خانواده شناسایی شده است. برای طبقه بندی زیست چینه نگاری برش های جلیل آباد و روستای آب تلخ از الگوی تصحیح شده ( Sissingh (1977 توسط Perch-Nielsen (1985) و الگوی ( Burnett (1998 استفاده شده است. زیست زون های نانوفسیلی سازند آب تلخ در برش جلیل آباد، به ترتیب از قاعده تا رأس شامل , CC22, CC21 CC20, CC19 و CC23a از الگوی تصحیح شده ( Sissingh (1977 توسط( Perch-Nielsen (1985 و زیر زون های UC15eTP، UC15dTP، UC15cTP، UC15bTP، UC14dTP و زون UC16 از الگوی ( Burnett (1998 است. در برش روستای آب تلخ این سازند از زیست زون ( CC19 (UC14dTP شروع و تا زون ( CC23a (UC16 ادامه می یابد. بدین ترتیب سن بخش پسین کامپانین پیشین ( Late Early Campanian ) تا انتهایی ترین بخش کامپانین پسین ( latest Campanian ) برای سازند آب تلخ در برش های جلیل آباد و روستای آب تلخ پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, برش جلیل آباد, برش روستای آب تلخ, سازند آب تلخ, حوضه رسوبی کپه داغ, قلمرو تتیس, نانوفسی لهای آهکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047224,
author = {فریبا فروغی and انوشیروان لطفعلی کنی and سیلویا گاردین and وحیدی نیا, محمد},
title = {زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش های چینه شناسی جلیل آباد )جنوب باختر کلات( و روستای آب تلخ )خاور مشهد(},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {141--154},
numpages = {13},
keywords = {برش جلیل آباد، برش روستای آب تلخ، سازند آب تلخ، حوضه رسوبی کپه داغ، قلمرو تتیس، نانوفسی لهای آهکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش های چینه شناسی جلیل آباد )جنوب باختر کلات( و روستای آب تلخ )خاور مشهد(
%A فریبا فروغی
%A انوشیروان لطفعلی کنی
%A سیلویا گاردین
%A وحیدی نیا, محمد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]