بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی )

نویسندگان: جعفر عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت نیروگاهها برای کنترل فرکانس شبکه همواره با مقاومت مالکین به دلیل هزینه های مربوط به آن مواجه بوده است. خدمات جانبی کنترل فرکانس در بسیاری از کشورها اجباری است اما با توجه به این که هزینه های مربوط به این خدمات نامشخص م یباشد و امکان محاسبه دقیق آنها وجود ندارد همواره مالکین نیروگاهها را دچار سردرگمی می نماید. این هزینه ها شامل بخش های مختلفی است که یکی از آنها کاهش راندمان بدلیل نوسان توان در مد کنترل فرکانس م یباشد. تمرکز این مقاله به موضوع نوسان توان، کاهش راندمان ناشی از نوسان توان و هزینه های مربوط به آن می باشد. اگر چه امکان محاسبه دقیق این هزینه ها وجود ندارد اما در این مقاله سعی شده است که این هزینه ها به صورت تقریبی محاسبه گردد. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی نشان می دهد که کاهش راندمان به دلیل نوسان توان ناچیز است اما با توجه به این که مدت مشارکت واحدهای تولیدی در کنترل فرکانس شبکه قابل توجه است هزینه های مربوط به نوسان توان نیز قابل توجه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, خدمات جانبی کنترل فرکانس, نوسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047226,
author = {عبادی, جعفر},
title = {بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خدمات جانبی کنترل فرکانس، نوسان توان، راندمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی
%A عبادی, جعفر
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]