پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (27), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (26-34)

عنوان : ( تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی )

نویسندگان: نفیسه تقی زاده , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آکتینومیست ها، به ویژه گونه های گرمادوست، به عنوان اصلی ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای شناخته شده اند. این گروه از باکتریها در تولید آنزیمهای تجزیه کننده و آنت یبیوتیکها توانایی زیادی دارند. آکتینومیست های گرمادوست از مراحل مختلف تهیه کمپوست با تکنیک رقیق سازی جداسازی شدند و کشت خالص آنها تهیه گردید. از نتایج تستهای 16 برای شناسایی جدایه ها استفاده شد. توانایی تجزیه سلولز در هر کدام SrRNA بیوشیمیایی و تجزیه و تحلیل الگوی برشی ژن های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر فعالیت آنزیمی pH از جدایه ها با استفاده از روش ارزیابی با کاغذ صافی در دما و برای هر کدام از جدایه ها بر اساس میلی گرم گلوکز آزاد شده از یک میل یلیتر عصاره ناخالص تعیین شد. بر اساس نتایج به دست بهینه فعالیت آنزیمی برای جدایه های مختلف متفاوت بود. در دمای 45 درجه سانتی گراد جدایه 23 با میانگین pH آمده، دما و 1/10 میلی گرم در میلی لیتر، فعال ترین ایزوله سلولازی معرفی شد. این ایزوله ها جهت بهینه سازی کمپوست قارچ به کار برده شدند.

کلمات کلیدی

, آکتینومیست های گرمادوست, ارزیابی با کاغذ صافی, فعالیت سلولازی, کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047229,
author = {تقی زاده, نفیسه and فارسی, محمد and علی پاکدین پاریزی and طریقی, سعید},
title = {تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-2738},
pages = {26--34},
numpages = {8},
keywords = {آکتینومیست های گرمادوست، ارزیابی با کاغذ صافی، فعالیت سلولازی، کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی
%A تقی زاده, نفیسه
%A فارسی, محمد
%A علی پاکدین پاریزی
%A طریقی, سعید
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2014

[Download]